Algemeen

Voetballen is leuk en gezond. Voetbal is een teamsport. Spelers leren op een sportieve en leuke manier omgaan met medespelers en tegenstanders. Scheidsrechters, trainers, leiders en vele overige vrijwilligers van onze vereniging maar ook van de tegenstander zorgen ervoor dat de sport op een prettige en verantwoorde manier beoefend kan worden.

Daartoe is het belangrijk een aantal afspraken vast te leggen en te communiceren en toezicht te houden op de handhaving van deze afspraken. De club hanteert de gedragsregels zoals deze door de KNVB zijn opgesteld. Natuurlijk zijn deze regels geen garantie voor goed gedrag. Het is wel een hulpmiddel en heeft alleen maar kans van slagen als de gehele vereniging de regels draagt.

De uitgangspunten van de regels zijn als volgt:

 • Elk lid handelt in overeenstemming met de regels van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB).
 • Fysiek of verbaal geweld is net als drugsgebruik of alcoholmisbruik niet toegestaan.
 • Bejegen elkaar met respect. Ook in het geval van een meningsverschil.
 • Toon respect en dankbaarheid aan vrijwilligers die zich belangeloos inzetten zodat anderen kunnen genieten van de voetbalsport.
 • Het materiaal en de faciliteiten zijn een kostbaar bezit van zowel onze vereniging als de tegenstander.

Elk lid of ouder van een lid wordt geacht de gedragsregels te kennen. Ze zijn gepubliceerd op de website, de informatiegids, het jeugdopleidingsplan en liggen ter inzage in de bestuurskamer.

In het belang van de vereniging en van haar leden zal het bestuur op de naleving van de regels letten. Het bestuur zal niet schromen maatregelen te nemen tegen personen die zich niet houden aan deze regels. Dit is het bestuur verplicht naar de leden die zich wel correct gedragen en op gepaste wijze met het ons toevertrouwde omgaan.

Omgang met elkaar

De club verwacht dat leden elkaar met respect behandelen. In een grote vereniging als de onze zijn er veel verschillende individuen en net zoveel verschillende meningen. Deze dienen gerespecteerd te worden. FC Landgraaf is wat we er met z’n allen van maken!

Dagelijks zijn vele tientallen vrijwilligers in de weer om het voor anderen mogelijk te maken de voetbalsport binnen onze vereniging te beoefenen. Het voetbalplezier van het jeugdlid begint en houdt op bij de beschikbaarheid van vrijwilligers. Deze mensen verdienen de lof en het respect van ons allemaal. Ook zij zijn niet vrij van fouten. Ook vrijwilligers mogen op fouten worden aangesproken, maar dit dient op beleefde wijze te geschieden.

Leden die zich niet aan de regels houden, dienen op hun gedrag aangesproken te worden. Niet alleen door bestuursleden, maar ook door de overige leden. Dat kan zijn in het veld, tijdens de wedstrijd, tijdens de training, langs de lijn of tijdens een activiteit. Weet daarbij wel dat het vaak tactvoller en handiger is om iemand daarvoor onder vier ogen aan te spreken, want publiekelijk iemand op zijn of haar gedrag aanspreken werkt meestal averechts.

Taalgebruik

Onbehoorlijk taalgebruik, zoals vloeken en het gebruik van ziekteverwensingen wordt niet geaccepteerd. Trainer, leiders en ouders hebben een voorbeeldfunctie naar de jeugdspelers. Bij spelers wordt door de elftalbegeleiding scherp op het taalgebruik gelet.

Pesten

FC Landgraaf wil een veilige voetbalvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen zich op plezierig wijze met voetbal kan bezighouden. Pesten past daar niet bij.

We spreken van pesten als hetzelfde kind regelmatig en systematisch wordt geïntimideerd of zelfs bedreigd. Pesten kan kinderen echt tot wanhoop brengen. Kinderen worden vaak gepest om hun uiterlijk, vanwege hun kleding, omdat ze anders zijn dan anderen of hun prestatie op het voetbalveld.

Bij pesten gaat het steeds om een ongelijke machtsverhouding tussen pester(s) en gepest kind. Pesterijen kunnen vele vormen aannemen en ze doen zich voor in verschillende situaties: fysieke en verbale agressie, materiële schade, bedreiging, afpersing of sociale uitsluiting – direct en indirect. Alle vormen van pesterijen worden binnen de club ten strengste afgekeurd.

Om pesten te voorkomen tracht de club een rustige, vriendelijke sfeer te creëren. Op die manier wordt de drempel voor een potentiële pester om te gaan pesten verhoogd. Daarnaast gelden er duidelijke, bondige regels m.b.t. pesten:

 • Pesten is in geen enkele vorm en in geen enkele situatie geaccepteerd.
 • Leden die gepest worden, moeten door de andere leden geholpen en in bescherming worden genomen
 • Het is de verantwoordelijkheid van een ieder lid  melding van pesterijen te maken. Er kan melding worden gemaakt bij de trainer, de coördinator of het jeugdbestuur.

In eerste instantie zal een van de trainers van het team de pesterijen trachten te stoppen. Daartoe volgt hij of zij de volgende stappen:

Stap 1: De trainer stelt in een persoonlijk gesprek met de gepeste vast of deze al heeft geprobeerd de situatie samen met de pester op te lossen. In veel gevallen blijkt dit uit angst of schaamte nog niet te zijn gebeurd. Als blijkt dat de gepeste er om uiteenlopende redenen niet samen met de pester uitkomt, zal de trainer overgaan tot actief ingrijpen.

Stap 2: De trainer brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderinggesprek en probeert samen met hen de ruzie of de pesterijen op te lossen. Daarbij worden concrete afspraken over het verbeteren van de onderlinge relatie vastgelegd. Eventueel voert de trainer een gesprek met het hele team.  De trainer zal het onderwerp pesten aan de orde brengen door met het team te bespreken wat de oorzaken en de gevolgen zijn voor de gepeste, de pester, de meelopers en de zwijgende middengroep. Een conflictsituatie ten gevolge van pesterijen heeft namelijk een negatieve uitwerking op het hele team! Vervolgens kan het team om suggesties gevraagd worden hoe de situatie voor de gepeste teamgenoot verbeterd kan worden. Vanzelfsprekend mogen deze niet ten koste van de pester gaan!

Stap 3: Wanneer stap 2 in de praktijk niet tot een verbetering van de situatie heeft geleid zal een vertrouwenspersoon de zaak op zich nemen. Deze wordt in overleg met de trainer, de coördinator en het jeugdbestuur bepaald. De vertrouwenspersoon nodigt de gepeste, de pester en de wederzijdse ouders voor een gesprek uit. Vanwege de gevoeligheid van dergelijke kwesties vindt een eventueel gesprek in de beslotenheid van de bestuurskamer plaats. Tijdens dit gesprek zal met behulp van de ouders opnieuw getracht worden bindende afspraken tussen gepeste en pester te maken. De vertrouwenspersoon zal zijn bevindingen naar het jeugdbestuur rapporteren.

Stap 4: indien het in stap 3 niet mogelijk is gebleken tot effectieve afspraken te komen of indien na verloop van tijd blijkt dat de pester weer in herhaling valt, zal het jeugdbestuur overgaan tot het opleggen van een sanctie aan de pester.

Jonge jeugdleden zullen minder in staat zijn om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in bovenstaande stappen. Nog meer dan bij de oudere jeugdleden is het aandeel van de ouders bepalend bij het komen tot een oplossing.

Gedrag op en rond het sportveld

 • FC Landgraaf is een vereniging die staat voor Fair Play. Er wordt van de leden verwacht dit actief uit te dragen, ook als de tegenstander en/of de scheidsrechter een andere koers lijken te kiezen. Een eventuele discussie met scheidsrechter of tegenstander wordt door de trainer of aanvoerder op beleefde wijze gevoerd, niet door de overige spelers.
 • Ieder verenigingslid dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik.
 • Verbaal en fysiek geweld tegen scheidsrechters, tegenstanders, supporters en collega-leden worden niet getolereerd.
 • Bij het staken van een wedstrijd dienen aanvoerders, trainers en/of leiders verplicht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat.
 • Het bestuur kan een strafmaatregel voor gele en rode kaarten voor ongepast gedrag opleggen.
 • De trainer/leider corrigeert onjuist gedrag van spelers.

Vandalisme

Bij opzettelijke vernieling en/of beschadiging van eigendommen van de vereniging en/of derden, zullen passende maatregelen worden genomen. De schade zal hoe dan ook worden verhaald op desbetreffende perso(o)n(en). Bij minderjarigen zullen de ouders/verzorgers aansprakelijk worden gesteld.

Bij schade en/of vernieling door gastspelers, zal de desbetreffende vereniging hiervan schriftelijk en telefonisch op de hoogte worden gebracht. De schade van deze vernielingen zal op deze vereniging worden verhaald. Van de vernieling zullen foto’s worden gemaakt om verhaal mogelijk te maken. Bij vernieling zal, indien noodzakelijk, aangifte bij de politie worden gedaan.

Diefstal

Bij diefstal van goederen van de vereniging en/of derden zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan. In afwachting van de uitkomst van het onderzoek door de politie zal de betrokkene voor alle activiteiten geschorst worden. Bij een veroordeling zal tot royement van het lid worden overgegaan.

Tips voor ouders

Ouders hebben een enorme invloed op de beleving van het beoefenen van de sport in verenigingsverband. Een positieve houding ten opzichte van de jeugdspeler, zijn of haar spel, de vereniging, de trainers en de sport zullen een motiverende uitwerking op het jeugdlid hebben. Uit ervaring willen wij u de volgende adviezen meegeven:

 • Wees enthousiast! Geef blijk van belangstelling. De spelers verheugen zich op uw bezoek aan trainingen en wedstrijden. Blijf positief en sportief! Ongeacht het resultaat of de ontwikkelingen op het veld.
 • Toon positief en correct gedrag t.o.v. spelers, tegenstanders, leiders en scheidsrechters. De scheidsrechter en de leiders zijn vrijwilligers. Zij investeren hun vrije tijd en maken het mogelijk dat uw kind sport. U bent het voorbeeld voor de spelertjes.
 • Stimuleer niet allen uw eigen kind, maar het hele team! Voetbal is een teamsport. Laat het coachen over aan de jeugdleiders! Gebruik geen tactische kreten.

De sfeer bij de club en zeker binnen een team wordt in hoge mate bepaald door de betrokkenheid van spelers en ouders. Een kind is zich er niet altijd van bewust zijn dat lid zijn van een vereniging ook verplichtingen met zich meebrengt. Zijn doen en laten heeft een uitwerking op het team. Zo zijn geen zin om te trainen, geen fut om de kleedkamer op te ruimen, balen van een aanwijzing van de trainer, niet op tijd op training en wedstrijd verschijnen enkele zaken die hun uitwerking op het team hebben. Zo is het voor een trainer en de medespelers niet leuk als maar de helft van het team komt opdagen bij de training. Van ouders wordt verwacht dat zij hun kind erop wijzen dat lid zijn van FC Landgraaf betekent dat hij of zij zich houdt aan de regels en een positieve bijdrage levert aan het teamgebeuren.

Straffen en/of boetes

Regels afspreken is één, regels handhaven is een ander probleem. In de eerste plaats is de handhaving de verantwoordelijkheid van de individuele leden. Elk lid moet van deze regels op de hoogte zijn.

Daarnaast is het aan bestuur en het jeugdbestuur in naam van de vereniging en de leden corrigerend op te treden indien noodzakelijk. Dat betekent niet dat bestuursleden voor politieagenten moeten spelen. Elkaar wijzen op de regels moet!

De besturen kunnen de volgende strafmaatregelen opleggen:

 • Berisping. Bij herhaaldelijke berispingen wordt de strafmaat verhoogd.
 • Taakstraffen. Deze zijn altijd in het belang van de ontwikkeling van de vereniging.
 • Ontzegging deelname wedstrijden voor bepaalde duur
 • Ontzegging deelname wedstrijden en trainingen voor bepaalde duur
 • Ontzegging toegang tot het sportpark voor bepaalde duur. Deze strafmaatregel zal worden toegepast bij ernstige overtredingen zoals verbaal geweld en dreiging met fysiek geweld.
 • Royement van het lid. Deze strafmaatregel zal worden toegepast bij zeer ernstige overtredingen zoals diefstal, fysiek geweld en vandalisme.